Pakalpojumi privātpersonām

 


Pakalpojumi

Nepieciešamie dokumenti

Gada ienākumu deklarācijas

sagatavošana iedzīvotāju ienākumu

nodokļa atmaksas saņemšanai

Paziņojums par algas nodokli

(izsniedz darba vieta)

Citus ienākumus apliecinoši dokumenti

(par auto, nekustamā īpašuma pārdošanu u.tml.)

Attaisnotos izdevumus apliecinoši dokumenti

(čeki, maksājumu uzdevumi, kvītis u.tml.)

Gada ienākumu deklarācijas

sagatavošana par taksācijas gadu

Paziņojums par algas nodokli

Citus ienākumus apliecinoši dokumenti

(par auto, nekustamā īpašuma pārdošanu u.tml.)

 

Gada ienākumu deklarācijas

sagatavošana par ienākumu no kapitāla

(kapitāla pieauguma deklarācija)


Darījumus raksturojoši dokumenti

Kapitāla pieauguma aprēķināšana

darījumiem ar vērtspapīriem


Darījumus raksturojoši dokumenti

Valsts amatpersonas deklarācijas

sagatavošana


Ienākumus, īpašumu un saistību

apliecinoši dokumenti

Papildu deklarācijas sagatavošana

par ienākumiem, ieņēmumiem,

naudas un citiem uzkrājumiem,

īpašumiem un to vērtības maiņu


Ienākumus apliecinoši dokumenti

Sarakstes dokumenti ar VID u.tml. 

 

Saimnieciskās darbības grāmatvedības

kārtošana par taksācijas gadu

(ar sistemātisku žurnāla aizpildīšanu)

 

Ieņēmumus un izdevumus apliecinoši

dokumenti

Gada ienākumu deklarācijas

sagatavošana saimnieciskās

darbības veicējam

(bez sistemātiskas žurnāla aizpildīšanas)

Ieņēmumus un izdevumus apliecinoši

dokumenti

* Pakalpojuma gala cena tiek noteikta pēc abpusējas vienošanās ar klientu. Tā atkarīga no konkrētā gadījuma sarežģītības pakāpes, darba apjoma un patērētā laika.

 


Drukas versija