Aktuāli

Nodokļu maksāšanas kārtība autoratlīdzības saņēmējiem 2023.gadāAutoratlīdzību aplikšana ar nodokli atkarīga no ienākumu izmaksātāja, proti, kolektīvā pārvaldījuma organizācija vai cits izmaksātājs.

Izmaksātājs – kolektīvā pārvaldījuma organizācija

Latvijā kolektīvā pārvaldījuma organizācijas darbojas ar Kultūras ministrijas izsniegtām atļaujām. Ar organizāciju sarakstu un darbības mērķiem var iepazīties Kultūras ministrijas mājas lapā.

Ja ienākumu fiziskai personai izmaksā kāda no šīm organizācijām, tā ietur iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) 20 % apmērā, piemērojot 25 % vai 50 % izdevumu normas. Ja gada laikā šādu organizāciju izmaksātās autoratlīdzības pārsniedz 20 004 eiro, tad saņēmējam ir jāiesniedz gada ienākumu deklarācija, jāveic pārrēķins, piemērojot progresīvās IIN likmes. Šādi izmaksātiem autoratlīdzības ienākumiem netiek piemērotas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI).

 

Izmaksātājs – jebkura cita persona vai organizācija

Ja autoratlīdzības saņēmējs nav reģistrējis saimniecisko darbību, nodokļa maksāšanai līdz 2023.gada 31.decembrim saglabāta likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” pārejas noteikumos noteiktā IIN maksāšanas kārtība. Autoratlīdzību saņēmēji, kuriem autoratlīdzību izmaksā ienākuma izmaksātājs, kas nav kolektīvā pārvaldījuma organizācija, var nereģistrēties VID par saimnieciskās darbības veicējiem. Par viņiem IIN un VSAOI maksās ienākuma izmaksātājs. Ieņēmumiem līdz 25 000 eiro piemēro IIN likmi 25 %, bet ieņēmumiem, kas pārsniedz 25 000 eiro – 40 %. Šādai autoratlīdzībai nepiemēro faktiskos vai nosacītos izdevumus, kā arī citus IIN atvieglojumus. Autoratlīdzības izmaksātājs iesniedz paziņojumu par fiziskajai personai izmaksātajām summām ar ienākuma veida kodu 1061 līdz nākamā mēneša 15.datumam un samaksā nodokli līdz 23.datumam. Ja autoratlīdzību būs izmaksājuši vairāki izmaksātāji, bet gada kopējais autoratlīdzības apmērs pārsniedz 25 000 eiro, vai autoratlīdzība saņemta ārvalstīs, autoratlīdzības saņēmējs līdz nākamā gada 28.februārim iesniedz VID EDS autoratlīdzības saņēmēja deklarāciju, nodokli samaksā līdz 23.jūnijam.

 

Ja autoratlīdzības saņēmējs ir reģistrējis saimniecisko darbību, tad nodokļus aprēķina un maksā autoratlīdzības saņēmējs. Autoratlīdzības izmaksātājs iesniedz VID paziņojumu par fiziskajai personai izmaksātajām summām līdz nākamā gada 1.februārim ar ienākuma veida kodu 2007, neieturot nodokli. Autoratlīdzības saņēmējs var izvēlēties maksāt nodokļus:

* vispārējā nodokļu maksāšanas režīmā (IIN + VSAOI), veicot ienākumu un izdevumu ikmēneša uzskaiti un iesniedzot atskaites VID EDS reizi ceturksnī;

* kā mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs, neveicot ienākumu un izdevumu uzskaiti, bet 1 reizi ceturksnī veicot apvienotā nodokļa aprēķinu un samaksu 25 % vai 40 % apmērā;

* izmantojot saimnieciskās darbības ieņēmumu (SDI) kontu, kas no šī gada pieejams mikrouzņēmuma nodokļa maksātājiem. Šādā gadījumā nodokļu nomaksa ir automatizēta un savstarpējās darbības veic banka un VID.

 

Minimālās VSAOI no autortalīdzības

Autoratlīdzības saņēmējam, kas ir saimnieciskās darbības veicējs, bet neatbilst likumdošanā noteiktajiem izņēmuma gadījumiem, kad nav jāmaksā minimālās VSAOI, kā arī vienlaikus nav darba attiecībās, jāiesniedz VID EDS “Pašnodarbinātā apliecinājumu par plānotajiem ienākumiem”, apliecinot, ka plānotie ienākumi 2023.gadā nesasniegs 1860 eiro ceturksnī. Pretējā gadījumā VSAA 3 mēnešu laikā pēc ceturkšņa beigām aprēķina minimālās VSAOI un paziņo autoram ar EDS starpniecību.

 

Šim rakstam ir informatīvs raksturs. Par nodokļu likumdošanas piemērošanu katrā konkrētā gadījumā iesakām vērsties pie nodokļu konsultantiem. Tālrunis 67442838 vai 26110067.